2017: Fejes Balázs alpolgármester

FEJES Balázs alpolgármester, képviselő – Kulcs Községi Önkormányzat

Képviselői beszámoló 2016-2017. év

 

A 2014. évi Helyi önkormányzati választásokon a választópolgárok bizalmának elnyerésével képviselői mandátumot, majd képviselőtársaim felhatalmazása alapján alpolgármesteri tisztséget szereztem.

Feladatom és szerepvállalásom továbbra is elsősorban az Önkormányzat gazdálkodásával, fenntartható fejlődésének megteremtésével telt, a településünk jövőképében meghatározott célok elérése érdekében.

Az adott beszámolási időszak már a harmadik év volt számomra az önkormányzatiságban vállalt feladatok végrehajtásában, mely az öt éves választási ciklus több mint felét jelenti már.

Ez egyfajta mérföldkő a számomra, így féltávon az ember egy kicsit más oldalról is, más fókusszal szemléli és vitatja az elvégzett munkát és a várt, illetve elért eredményeket, éppen ezért ez a beszámoló, egy tőlem kicsit rendhagyóbb, érzelmesebb módon szemlélteti az elmúlt időszak eseményeit, persze, azért a tényszerű, száraz adatok sem hiányoznak belőle.

Ebben az évben, több ízben is beszámolhattunk az önkormányzati munkánk gyümölcsének szedéséről, hiszen az átgondolt, jól felépített, rendszerben történő temérdek munka hozadékaként számos pozitív eredmény – több nyertes pályázatunk, reformunk, intézkedésünk – fémjelezi az önkormányzatiságunk helyes irányát, az elhivatottságunkat, szorgalmunkat és szakmaiságunkat, mely a mindennapi tevékenységünket meghatározza.

Jól tudjuk, hogy ezek a derülátó visszajelzések megállásra vagy lassításra nem adnak okot, bár őszintén szólva néha jól esne egy kicsit megpihenni, mert sokszor végeláthatatlannak tűnik a munka, az eredmények sem jönnek egyik napról a másikra és nehéz a mindennapi teher viselése, a felelősség, a tenni akarás, ami a vállunkat nyomja, de ezek az erőpróbák inkább tovább fokozzák az eltökéltségünket, új erővel töltenek meg bennünket, és egyre újabb és újabb feladatokat generálnak számunkra, mert szeretjük a kihívásokat, ezek kereszttüzében éltük az elmúlt időszakunkat is, ha szükséges megvívva a magunk harcait, de az egyéni akadályokat és sérüléseket, sértéseket is félretéve, ha kell.

Egyes képviselőtársainktól az a folytonosan hangoztatott lózung ér bennünket kritikaként, hogy nem biztosítunk számunkra elég teret és lehetőséget a napi munkában, a tervezésekben, fejlesztések meghatározásában való aktív részvételben. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ezektől a kritikusoktól a mai napig nem érkezett be, nem tettek le az asztalra előkészített projektjavaslatot, konkrét fejlesztési elképzelést, pályázati anyagot, forrásszerzési lehetőséget, vagy ez irányú, építő munkát, mellyel segítenék az önkormányzásunkat, a településünk gyarapodását. Többször nyilvánították már ki az irányú véleményüket is, hogy nincsenek kézzelfogható eredményei az önkormányzásunknak, nem történik megfelelő munkavégzés a részünkről, de akkor miért nem tesznek hozzá a sikerhez?! Egyébiránt, meg volt már nekik bizonyításra lehetőségük az elmúlt ciklusokban, egy emberöltőnyi idő, de engem személy szerint akkor és ott sem győztek meg, mert én hiszek a hiteles önkormányzásban, a mérhető, számszerűsíthető és számon kérhető munkában és eredményekben.

Szóval a mögöttünk álló, háromévnyi bejárt utunkat egy szisztematikusan és stratégiai megközelítéssel alkalmazott tervezési és végrehajtási metódus mentén, a világ változásait és kilátásait is figyelembe véve, sőt ahhoz napi szinten alkalmazkodva, a lehetőségeit maximálisan kihasználni igyekezve tettük meg, és ebben a szellemben folytatjuk is tovább.

És ha már koncepcióról, rendszerelméletről szóltam: elkészítettünk egyebek mellett egy a jelen választási időszakunk végéig kitűzött feladattervet, akciótervet melybe rendszereztük a nem rutinszerű, nagyobb lélegzetvételű terveinket, feladatainkat, projektjeinket, melyből számszerűen 58 darab van a mai nappal.

E rendszerben minden elem összefügg egymással, közösen, kölcsönösen hasznos együttélésben kerülnek megtervezésre és megvalósításra.

Tehát 58 nevesített, szerteágazó, kitűzött, és számon kérhető célon dolgozunk egyidejűleg, a napi gyakorlatias feladatok elvégzése mellett, ami nem gyerekjáték, de úgy gondolom, hogy a tartalma kellőképpen kifejezi az szellemiségünket, elkötelezettségünket és alázatunkat a munka és a településünk irányába.

Ennek keretében Kulcs történetében eddig soha nem látott ütemű fejlesztéstervezési és pályázati munka valósult meg:

14 benyújtott pályázat 1,666 milliárd Ft támogatási igénnyel, a közfeladat ellátásától, az egészségügytől, a humán szolgáltatások fejlesztésén, a nevelésen, oktatáson, a foglalkoztatáson, a települési infrastruktúrahálózaton, a környezetvédelmen, az energiagazdálkodáson, a zöldhulladékkezelésen, a zöldterület-, és közútkezelésen, a turisztikán, a közművelődésen, a kultúrán, és egészséges életmódon, sporton keresztül, szinte minden lehetséges fejlesztési irányt felölelve, és akkor még nem is beszéltünk a település életében az egyik legmeghatározóbb, legnagyobb volumenű pályázatáról és beruházásáról, mely kiemelt szennyvízelvezetési és kezelési projekt, Kormányunknak köszönhetően 2,4 milliárd Ft támogatással, és eddig szintén nem látott, lakossági önerő nélkül – mely által közel 350 millió! Ft marad a település lakóinál – oldja meg az utolsó közüzemi infrastrukturális ellátottsági hiányt Kulcson.

És a folytatás sem lehet másképp, további, közel egy tucat fejlesztési tervünk, pályázatunk van előkészítés, illetve benyújtás alatt – zöldterületfejlesztés, helytörténeti és zöldfelületi tanösvény kialakítása, egy komposztáló üzem, helyi piac, rendezvényközpont, térfigyelő kamerarendszer, házi jelzőrendszer, új buszmegállók, információs táblák, szemetesek, ivókutak, kerékpártárolók, wifi pontok, Digitális Jólét Program Pont kialakítása, I. Világháborús emlékmű létesítése, helytörténeti kiadványok, és egy települési imázsfilm készítése témakörben. Természetesen, elsősorban uniós és kormányzati fejlesztési források hatékony felhasználása mellett kívánjuk megvalósítani e célokat is, tekintettel a költségvetésünkben rendelkezésre álló, felhasználható pénzeszközök szűkös keretére.

Előrehaladott állapotban van egy 100% önkormányzati tulajdonban lévő, nyereségorientált gazdasági társaság, egy Kft. megalakítása is, mely tervezett tevékenységei az önkormányzati ingatlankezelés, zöldterület gondozás, útkezelés, -fenntartás, a hulladék-, zöldhulladék kezelés, a közüzemi hőenergiaszolgáltatás, a médiaszolgáltatás, (Krónika, Krónika online), és egy üvegházkertészet működtetése. E szervezeti forma keretében, a benyújtott pályázatainkban szereplő eszközök rendelkezésre állásával, megfelelő foglalkoztatotti állomány alkalmazásával ezek a tevékenységek az elvárásoknak megfelelően, biztonságosan és hatékonyan végezhetők, így a jelenlegi ellátás színvonalát magasabb szintre emelve.

Látva az önkormányzati világ előre jelzéseit, folyamatosan változnak és szűkülnek a finanszírozási keretek, ráadásul egyre több új feladattal kell szembe néznünk, ezért egyre inkább a trend a versenypiaci normák szerint is működni képes, vállalkozó Önkormányzatok megteremtése, hatékonyan kihasználva a helyben rendelkezésre álló erőforrásokat, evvel részben, vagy akár teljesen függetlenítve a település működtetését, fenntartható fejlődését az állami szubvencióktól.

Mi erre a változásra időben felkészültünk, és visszautalva az említett, rendszerelméletben történő, koncepcionális tervezésünkre, a szükséges működési feltételrendszer megteremtése már folyamatban van a benyújtott, ill. benyújtásra váró innovatív tartalmú pályázataink tartalmában is, de egyébiránt a trendektől mentesen is komoly kitörési pontot látunk az ez irányú üzletszerű gazdálkodási, az önkormányzati és a közösségi igényeket is kielégíteni képes tevékenység folytatásában, helyben.

Mint ahogy azt már említettem, a világ változásai nem kímélik az Önkormányzatokat sem, így naponta szembesülünk új kihívásokkal, melyre időben reagálnunk kell.

Talán ennek az egyik legsarkalatosabb pontja a lakosságmegtartás, mely mutatóval bár jól állunk, az állandó lakosaink száma évről-évre növekszik, önállóvá válásunk óta közel megkétszereződött e szám, jelenleg 3.153 főt számlálhatunk a hivatalos adatok alapján, de az önkormányzatok fenntarthatóságának az elnéptelenedés az egyik legnagyobb rákfenéje, mely hátterében többek között a munkaerőpiac elszívó ereje és a romló társadalmi folyamatok állnak.

Önkormányzatunk ennek megelőzésére a fejlesztési, korszerűsítési tervei megvalósításának mezsgyéjén is számos intézkedést tett az idei évben is a hosszútávon vonzó településünk megteremtése érdekében.

Mégis számomra, mint gazdasági szakembernek, a legnehezebben kezelhető a társadalmi konfliktusok megelőzése, orvosolása, a foglalkoztatási problémák, az emberek érdektelensége az önkormányzat és a közösség iránt, mely nagyon összetett és széleskörű intézkedés foganatosítását feltételezi a részünkről. A kedvező változásokhoz szükséges a közösség ereje, és közvetlen bevonása is a programunkba. A közösségépítés a civil szervezetek összefogása, összekovácsolása nélkül biztos nem valósulhat meg. Ezért is fontos számunkra a településen lévő civil szféra bevonása, aktiválása, melyhez a meglévő támogatási rendszerünket a jövőben új elemekkel kívánjuk bővíteni.

A lakosság mellett a helyi vállalkozások szerepe is kulcsfontossággal bír az Önkormányzat fenntarthatóságának vonatkozásában, ezért szintén kiemelt prioritással bír feladattervünkben a vállalkozóbarát települési környezet kialakítása. Ennek részeként egy kiszámítható, elviselhető terheket rovó, egységesen alkalmazásra kerülő adórendszer és egy innovatív, együttműködésre képes Önkormányzat és egy a nemzeti átlag feletti vásárlóerővel bíró lakosság áll a meglévő, közel 250 db, működő vállalkozások megtartására és újak toborzására.

Az örökségünkként kapott kulcsi iparterületnek az Önkormányzat általi teherviselés részeként annak idején kialakított infrastruktúra hálózat felvet jó néhány rendezendő feladatot nekünk, mint utódoknak, a műút és közvilágítás hálózat nem a tervezett nyomvonalon, hanem magánterületeken került kialakításra, a lefektetett víziközmű nyomvonal nem engedélyezett, kvázi illegális, melyek teljes, közel 60 millió Ft nagyságrendű, egyidejű rendezése szinte elviselhetetlen terhet ró Önkormányzatunkra, de a cél, a probléma felszámolása, és az ipartarület funkciójának megfelelő helyreállítása.

A szükséges forrás előállítására számos egyeztetés, tárgyalás született az érintett közműszolgáltatókkal és vállalkozókkal, a megoldást elsősorban a közös rendezésben, teherviselésben és az együttműködésben látjuk.

Településünk keresztje, amit a hátunkon viselünk már egy jó ideje az a felszínfalmozgásos, csúszásveszélyes területek megóvása, katasztrófa esetén rekultiválása a közvetlenül érintett területek védelmével együtt.

E probléma kör teljeskörű műszaki rendezése, a szükséges, több milliárd Ft nagyságrendű forrásból adódóan nem önkormányzati léptékű, nem a helyi szinten megvalósítható feladat, függetlenül attól, hogy a talajmozgások hátterében az egykori felelőtlen és kedvezőtlen önkormányzati építési, szabályozási rendeletek, határozatok, közműfejlesztések, és fejlesztések hiányának sora is áll. A komplex rendezésre általunk elkészíttetett műszaki megoldási tanulmánytervet már előzőleg benyújtottuk a Kormányunkhoz, majd most a szennyvízcsatorna beruházás kapcsán a projektdokumentáció részévé nyilvánítását kértük, hogy az mielőbbi megoldást nyerjen.

Ez elmúlt 7 évben közel 105 millió forint összegű önerőt ölt bele az Önkormányzat a több ütemben történt védekezési munkák önrészeként, mely szám riasztó. Hogy e kényszerű döntés jónak bizonyult-e, nos, ebben már biztos vagyok, hogy nem. Sok év takarékos gazdálkodás gyümölcsét így elszórni, vagy inkább a Dunába dobni! Amikor a költségvetés tervezés évről-évre folyik, és keressük, hogy melyik sort megcsonkítva lehet „találni” még egy kis felhasználható forrást települési fejlesztési terveink megvalósításához, akkor mindig felvillan előttem ez a 105 millió forint, és hogy mennyi várva-várt fejlesztést meg lehetne valósítani belőle, de a kényszerűség, sajnos, nem minden esetben ismeri a józan gondolkodás elvét.

Az elmúlt időszakban megvalósított munkánk kézzelfogható eredményei folyamatosak voltak.

Látványos változást hoznak majd a 2018. év tavaszától folytatódó, az Önkormányzatunk racionális gazdálkodás folytatásából és a pályázatokon elnyert sokmilliókból történő fejlesztések megvalósításai.

De tudomásul kell venni, hogy a megváltás nem jön egyik napról a másikra. Hisszük, mert látjuk, hogy az időben, jól elvégzett munkának mindig megvan a gyümölcse, ha nem ma, majd holnap. És mégha a sikerhez vezető út néha nagyon rögös is – mert higgyék el, az, nálunk, az államigazgatás világában is, és kapunk hideget és meleget is, olykor sajátjainktól is, ráadásul az alapok, amikre a megválasztásunkkor léptünk, elég ingatagok voltak – nem adjuk fel, mert az alkotás a hivatásunk, és kötelességünk is egyben, mert a település, és mi is a megújulás mellett, mellettünk tette le a voksát a választáskor.

A megerősödés folyamatos volt az elmúlt három évben az Önkormányzatunknál mind eszköz, mind forrás oldalról, mind szakmai, mind tapasztalat szempontjából, de, mint egy családi háznál is szokás, az építkezés soha nem ér véget, mert a lényeg egy településorientált, alkalmazkodó, folyamatos megújulásra képes, szakértő és megértő önkormányzat által biztosított vonzó, kiszámítható és fenntartható Kulcs település megteremtése.

Ezeken dolgoztunk hát az idei évben is, nagyon sokat, de megérte, mert a cél közös: a múltunkon alapuló jelenünk szükségleteinek kielégítése a jövőnk biztosítása mellett településünkön, Kulcson.

Nos, én ebben a munkában hiszek, vállaltam és végeztem benne kulcsszerepet, mindezt a legjobb akaratom és tudásom szerint, a választók által belém vetett hitet és bizalmat is igyekezve evvel megszolgálni.

Összegzésképpen egy eredményes évet, illetve időszakot tudhatunk magunk mögött, mely sikerben közreműködők munkáját és a település segítségét is ezúton köszönöm.

Kulcs, 2017. november 29.

Fejes Balázs alpolgármester

error: Másolási jog letiltva!