Lakcím-ügyintézés

Ügyfélfogadás helye : 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. földszint 1. szoba

Ügyintéző: Szlobodáné Tóth Gabriella igazgatási előadó

telefon: 25/440-400-8 mellék

telefon: –

email: kphigazgatas@gmail.com

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek

a.)   lakóhely létesítése
b.)   lakóhely változtatása
c.)   tartózkodási hely létesítése
d.)   tartózkodási hely változtatása
e.)   tartózkodási hely megújítása
f.)   tartózkodási hely megszüntetése
g.)   nyilvántartás kezelése

Az ügyintézéshez szükséges:
–    személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
–    személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány)
–    építési, használatbavételi engedély (új ingatlan esetén), vagy adásvételi szerződés (vásárlás esetén), tulajdoni lap
–    kiskorú gyermek esetén mindkét szülő együttes jelenléte
–   az ingatlan tulajdonosának személyes megjelenése
–   kitöltött lakcímjelentő lap

Hibás lakcímadatok javítása (szükséges iratok)

–    tulajdoni lap
–    személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
–    személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány)
–    építési, használatbavételi engedély (új ingatlan esetén), vagy adásvételi szerződés (vásárlás esetén)

Házszámváltozással kapcsolatos teendők ellátása (szükséges iratok)

–    az ingatlanban lakó valamennyi személy személyi igazolványa
–    az ingatlanban lakó valamennyi személy lakcímigazolványa vagy hatósági igazolványa a személyazonosító jelről

Lakó- és tartózkodási hely érvénytelenítése vagy fiktívvé nyilvánítása (szükséges iratok)

–    kérelem (két tanú, – akik a szomszédok – aláírásával és adataival)

Címnyilvántartás

A jegyző által megállapított címek nyilvántartásba vétele, a bekövetkezett adatváltozások, adatjavítások nyilvántartáson történő átvezetése.

Adatszolgáltatás nyilvántartásból

Egyedi adatszolgáltatás esetén elsősorban az adatigénylő lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, illetőleg az érintett polgár ismert lakcíme.

Csoportos adatszolgáltatás esetén a településen lakcímmel rendelkező polgárok.

Az adatszolgáltatási kérelem akkor teljesíthető, ha a kérelmező igazolja a kért adat felhasználásának célját és jogalapját.

Az adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért az ügyfélnek legalább 3.500 Ft adatszolgáltatási díjat kell fizetnie, jogszabályban meghatározott esetben költségmentesség engedélyezhető.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 6/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet rendelkezik a díjszámításról.

Alapvető eljárási szabályok

A polgár, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmére, a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek adatot szolgáltatnak.
Adatszolgáltatás helyett a kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartás illetékes szerve az általa megjelölt személyt keresse meg és kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név- és lakcímadatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa. Lehetőség van arra is, hogy a nyilvántartás illetékes szerve a kérelmező által megjelölt személyt arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.
Az adatszolgáltatást, illetve a kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresést személyesen, írásban, illetve meghatalmazott útján lehet előterjeszteni.

Lakcím fiktíválási eljárás

Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.

Lakcímrendezési eljárást azzal a személlyel szemben kezdeményezhet elsősorban az ingatlan tulajdonosa, aki olyan lakcímen rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, ahol ténylegesen nem lakik. Az eljárás megindításakor a kérelmezőnek jegyzőkönyvi nyilatkozatot kell tennie, és szükség van két nagykorú és cselekvőképes, az ügyben nem érdekelt személy tanúként való megjelenésére és nyilatkozattételére is. A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni (tárgyalás, helyszíni szemle).

Ha a polgár igazolja, hogy a lakásban bejelentett személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyző megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés véglegessé válásával a lakcímet a nyilvántartásban „fiktív” jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.

Hatósági bizonyítvány kiállítása

Illetékesség: Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság is illetékes, amelynek területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt, valamint nyilvántartása az adatot tartalmazza. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki. Hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha ezt jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az ügyfél valószínűsíti.

Hatósági bizonyítványok főbb típusai, és az igazolás feltételei:

– Együtt élés, külön élés igazolása – szükséges feltételek: személyi igazolvány,- két érdektelen, kívülálló tanú személyes nyilatkozata.

– Özvegyi nyugdíj megállapításához: a halotti anyakönyvi kivonat, társadalombiztosítástól kérőlap.

– Felsőfokú tanulmányokat végzők részére közös háztartásban élés igazolása személyi igazolvány, két tanú személyes nyilatkozata.

– Szerencsejáték Felügyelet felé igazolás szabálysértés elkövetéséről – Adatok beszerzése hatósági nyilvántartásból.

– Életben léti igazolás: személyes megjelenés, személyi igazolvány.

– Külföldi munkavállalók részére adatigazolások személyi igazolvány, házassági, gyermekekről születési anyakönyvi kivonatok, jövedelem igazolások, nyugdíjszelvény.

A hatósági bizonyítvány kiadása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 23. pontja alapján illetékmentes.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
– 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
– 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
– 6/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Letölthető nyomtatványok:

Fiktíválási kérelem nyomtatvány

Hatósági bizonyítvány kérelem nyomtatvány

error: Másolási jog letiltva!