Kereskedelmi üzlet engedélyezés

Ügyfélfogadás helye : 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. 1. emelet 1.iroda

Ügyintéző: Csicskovics Zsuzsanna aljegyző

telefon: 25/440-400-6 mellék

telefon: 06-70-639- 0166

e-mail: aljegyzo.kulcs@gmail.com

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet ( továbbiakban: Kr.) rendelkezései alapján kereskedelmi hatóságként a település jegyzője jár el.

Kereskedelmi hatóságként a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi formákban:
− mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
− üzleten kívüli kereskedelem,
− csomagküldő kereskedelem,
− automatából történő értékesítés,
− közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében.
.
Kereskedelmi hatóságként a kereskedelmi tevékenység helye szerinti település jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi formákban:
− az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
− bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
− vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
− közterületi és
− közvetlen értékesítés esetében.

 • csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre;
 • helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti vármegyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti; *
 • közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység;
 • közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység;
 • közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén;
 • mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;
 • napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél;
 • napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki;
 • piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
 • üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak;
 • üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak – annak kifejezett kérése nélkül – a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;
 • vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;
 • vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is;

I. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenység a bejelentést követően megkezdhető.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)

 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot

 • közös tulajdonban álló üzlet esetében pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot

 • gazdasági társaságok esetén aláírási címpéldányt

 • ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazást

 • vendéglátás esetén: vendéglátó szoftver meglétét igazoló dokumentumot

Élelmiszerek kereskedelmi forgalomba hozatalához 2021. július 1-től nem kell külön engedélyt kérni, a kereskedőnek azonban FELIR azonosítóval kell rendelkezni. Tájékoztatás a FELIR azonosítóról:

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1166156/FELIR+tajekoztato.pdf

Vendéglátás folytatása esetén a Kr. 4. mellékletében megjelölt vendéglátási formát is be kell jelenteni. A kereskedő köteles regisztrálni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján és rendelkeznie kell az NTAK számára adatot szolgáltató szoftverrel (2023. július 1-től).

Az eljárás menete:

Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban előírtaknak, a benyújtást követően a hatóság a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki. A nyilvántartásba vételről hatóságunk értesíti az érintett hatóságokat, akik ellenőrzést folytatnak le.

A bejelentés és az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

II. Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység:

Kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható ( kizárólag üzletben forgalmazható ) termékek:

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

A kérelemhez mellékelni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)

 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot

 • közös tulajdonban álló üzlet esetében pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot

 • gazdasági társaságok esetén aláírási címpéldányt

 • ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazást.

Az eljárás menete:

Üzletköteles termékkört csak jogerős működési engedély birtokában lehet értékesíteni.

A működési engedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a kereskedelmi tevékenység szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani, becsatolva szükséges dokumentumokat.

Amennyiben a kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a kereskedelmi hatóság lefolytatja a működési engedélyes eljárást, majd a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi.

Ügyintézési határidő: 25 nap

Az adatváltozást haladéktalanul, a nyitvatartási idő módosítást és megszűnést 8 napon belül köteles a kereskedő az illetékes jegyzőhöz bejelenteni.

Vonatkozó jogszabályok:

– – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI. Törvény

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény

-a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) számú   kormányrendelet

Egyéb jogszabályi előírás:

A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket kizárólag elektronikusan tudják benyújtani. ( epapir.gov.hu, e-önkormányzat )

210/2009. (IX.29) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartások:
Nyilvántartás a működési engedély köteles üzletekről

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomról eltérő nyitva tartás engedélyezése – nyilvántartás

Országos Kereskedelmi Nyilvántartás:

https://oknyir.kh.gov.hu/

 

 

error: Másolási jog letiltva!