Kereskedelmi üzlet engedélyezés

Ügyfélfogadás helye : 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. földszint 1.iroda

Ügyintéző: Csicskovics Zsuzsanna aljegyző

telefon: 25/440-400-8 mellék

telefon: 06-70-639- 0166

e-mail: aljegyzo.kulcs@gmail.com

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenység a bejelentést követően megkezdhető.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • nem a kérelmezőtulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező– a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt
 • A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (3.000,- Ft)
 • Ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazást.

Az eljárás menete:

Az ügyintéző – amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak- a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a jogszabályban meghatározott hatóságoknak.

Amennyiben valamely hatóságok feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság, a bejelentés kézhezvételét követően hatósági ellenőrzést folytat le.

A jegyzőa nyilvántartásba vételt követően, hitelesíti a vásárlók könyvét, a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal megelőzően a jegyző részére bejelenteni.

A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül megküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

A bejelentés illetéke: 3000.- forint

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység:

A működési-engedély köteles kereskedelmi tevékenység engedélyezése kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. A működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.

Kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek:

– a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

– az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

-állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

-fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

-növényvédő szerek és hatóanyagaik;

-nem veszélyes hulladék;

– az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

A kérelemhez mellékelni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt
 • Ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazást.
 • Az eljárás 2016.01.01.-től illetékmentes, az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. tv. alapján

Az eljárás menete:

Helyszíni szemle szükségessége esetén a jegyző a helyszíni szemléről szóló értesítést megküldi az ügyfeleknek és a hatóságoknak.  Az értesítésben a jegyző felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza.

A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa.

A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi.

A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot  a jogszabályban meghatározott termékek esetén az illetékes  járási hivatallal közli.

A kereskedő a működési engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Vonatkozó jogszabályok:

– a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) számú   kormányrendelet

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI. Törvény

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

– 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről

210/2009. (IX.29) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartások:

Letölthető nyomtatványok:

error: Másolási jog letiltva!