Zenés,táncos rendezvények

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;

b) *  az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

( tömegtartózkodásra szolgáló épület: épületnek minősülő, tömegtartózkodásra szolgáló építmény)

( Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: olyan építmény, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy amelyen bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható)

( szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény)

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki.

A rendeletet nem kell alkalmazni

  • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
  • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
  • a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
  • a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
  • a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az általános tételű eljárási illeték ( 3000 Ft), melyet illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, emellett a szakhatósági részére illeték illetve igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ügyintézési határidő: 20 nap

Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

Vonatkozó jogszabályok

23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

1990. évi XCIII. törvény az illetékről

NYILVÁNTARTÁS a zenés-táncos rendezvényekről

error: Másolási jog letiltva!