Telepengedélyezés

Általános tájékoztatás az ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem benyújtásáról

Bejelentés-köteles tevékenységek és telepengedély-köteles tevékenységek

Ügyfélfogadás helye : 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. földszint  1. szoba

Telefon: 25/440-400-8 mellék, 06-70-639 0135 

Email: kpigazgatas@gmail.com

2018.01.01. napjától a 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv., Eösztv) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek (így az önkormányzatok is) kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvény szerint biztosítani. A gazdálkodó szervezetek az E-ügyintézési törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek az ASP ELÜGY portálon. (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)

2018.01.01. napjától az 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet változott, valamint az 531/2017. (XII.29.) Korm.rendelet 1. melléklet 38-55. pontokban a telepengedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatos eljárás estében meghatározott egyes szakkérdésekben mely hatóság ad szakhatósági állásfoglalást.

Bejelentés-köteles tevékenységet folytató szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a hatóság, ha a 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontja szerint a bejelentés megfelel. Illetékbélyeg: 3000.- Ft, kérelem kitöltése, mellékletek és azok elektronikusan történő beküldése az ASP ELÜGY portálon, E-PAPÍR formájában, (http://epapir.gov.hu), cégkapu használattal.

Telepengedélyezési eljárás esetén az ügyintézési határidő 30 nap. (57/2013. (II.27) Korm.rendelet 4/A. § (2) bekezdés alapján), igazgatási szolgáltatás díja 5000.- Ft, Polgármesteri Hivatal Kulcs Költségvetési elszámolási számla 11736037-15727660, „Közlemény: telepengedély, … hrsz-ú telep”, vagy készpénzátutalási megbízáson keresztül. Továbbá a kérelem kitöltése, mellékletek és azok elektronikusan történő beküldése az ASP ELÜGY portálon, E-PAPÍR formájában (http://epapir.gov.hu), cégkapu használattal.

Kérelem mellékletei:

 • vállalkozói igazolványt vagy igazolás egyéni vállalkozó nyivántartásáról,

 • gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt,

 • jogutódlást igazoló okirat,

 • a telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása),

 • az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának átutalásáról a bizonylat, vagy illetékbélyeg a kérelmen

 • szakhatósági állásfoglalás a kormányrendelet 57/2013 (II.27.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján.

Jogszabályok:

 • Az elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet és mellékletei a bejelentés-köteles, valamint telepengedély-köteles tevékenységekről.

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.

 • A bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm.rendelet.

 • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: díj) az első fokú eljárásban 5000 forint. 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet 12.§ „A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.”

 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték). Bejelentésköteles tevékenységek esetén illetékbélyeggel rójuk le.

 • Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm.rendelet 1. melléklet 38-55. pontok.

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8.§ -a alapján vezetett nyilvántartás

error: Másolási jog letiltva!