Szociális ügyek

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat

Ügyfélfogadás helye : 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. földszint  1. szoba

Ügyintéző: Szabó Renáta igazgatási előadó

telefon: 25/440-400-8 mellék

telefon: 06-70-593 9325

email: kphigazgatas@gmail.com

Ügyfélfogadási rend :

Hétfő:

8,00–12,00

Kedd:

szünetel

Szerda:

8,00–12,00; – 13,00–17,00

Csütörtök:

8,00–12,00

Péntek:

szünetel

Az Igazgatási ügyintéző a jogszabályok alapján ellátja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos alábbi feladatokat:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • óvodáztatási támogatás

 • köztemetés

 • települési lakhatási támogatás

 • települési gyógyszertámogatás,

 • eseti települési támogatás

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

keretében a gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, pénzbeli támogatásra, valamint egyéb kedvezményre (pl: tankönyvtámogatásra) jogosult

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) id. törvény 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
aa) bölcs?dés,
ab) óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
b) id. törvény  20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Jogosultak köre: a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a)az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  a 140%-át, 39 900 Ft. ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képvisel? gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, 37 050 Ft. feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket.

HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSA

Jogosultak köre: hátrányos helyzetű a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége
az alacsony foglalkoztatottság szegregátum vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények.

Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében hátrányos helyzet meghatározott körülmények közül legalább kett? fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

Óvodáztatási támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője jogosult, aki három vagy négy éves gyermeke óvodáztatásáról gondoskodik, és a gyermek három éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

Jogosultak köre: az a szülők vagy családbafogadó gyám, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállása megállapításra került kérelmét legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig nyújtotta be, amelyben gyermeke az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.

KÖZTEMETÉS

Amennyiben az elhunytnak nincs vagy nem található hozzátartozója, akkor a halál helye szerint illetékességgel rendelkező polgármester gondoskodik az eltemetésről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a hozzátartozó személy nem gondoskodik az elhunyt eltemetéséről.

A halálesetről való tudomásszerzést követűen az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy [1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bek.].

„20. § (1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] a törvényes öröklés rendje szerint.

Amennyiben a megjelölt személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetésér?l.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a köztemetést elrendel? önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelését?l számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

LAKHATÁSI CÉLÚ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Lakhatási támogatás címén települési támogatásként közüzemi díj támogatás (Villanyáram- , gáz-vízfogyaszás) elsősorban a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki az ingatlant életvitelszerűen lakja, és

 1. akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és vagyona nincs

 2. egyedül él?, illetve gyermekét egyedül nevel? esetében a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, és vagyona nincs.

GYÓGYSZER VÁSÁRLÁS CÉLJÁRA NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Gyógyszer támogatás állapítható meg annak a személynek,

 1. aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása meghaladja saját jövedelme 10 %-át,

 2. akinek a családjában az l főre számított családi havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

 3. egyedül élőknél, illetve gyermekét egyedül nevelők esetében akinek a családjában az l főre számított családi havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem éri el

Havi rendszeres gyógyszerköltség alatt havonta a közgyógyellátási igazolványra térítésmentesen rendelhető gyógyszereket kell érteni.

A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátás rendelhető. A havi rendszeres gyógyszer szükségletet a háziorvos, igazolja, mely igazolást a kérelemhez mellékelni kell.

A támogatás a kérelem benyújtást követű hónap első napjától az adott év 12. hónap végéig kerül megállapításra.

ESETI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Eseti települési támogatás nyújtható különösen azon személy részére, aki

a) betegség miatt (kórházi kezelésben részesült, gyógyszerének kiváltása anyagi okok miatt nem megoldott)

b) létfenntartás veszélyeztetés miatt (közüzemi számlák kifizetése, élelmiszer vásárlás)

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,

d) a gyermek fogadásának előkészítése érdekében,

e) egyéb különös rászorultság miatt,

f) haláleset esetén,

g) elemi kár miatt,

h) óvodáztatás és iskoláztatás biztosítása érdekében,

i) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás érdekében,

j) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében,

k) illetve azon családok részére, akik gyermekük/eik hátrányos helyzete miatt anyagi vagy természetbeni segítségre szorulnak.

Általános tudnivalók

Az eljárások kérelemre indulnak. A kérelem formanyomtatvány az Igazgatási ügyintézőnél (2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. 1 emelet 2.szoba ) személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az ellátást kérelmezheti Kulcs Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, valamint a bevándorlási engedéllyel, illetve letelepedési engedéllyel rendelkező személy és a magyar hatóságok által menekültként elismert, továbbá hontalan személy.

A szociális ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a polgármesteri hivatalhoz lehet benyújtani. A kérelemben szereplő személyi és lakcímadatokat érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolni.

 Alkalmazott jogszabályok:

-1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

-63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

-62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

-Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

-1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

-149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

-2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Letölthető nyomtatványok:

Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség– és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat, okmányokat.

error: Másolási jog letiltva!