Gazdálkodás

Gazdálkodási előadó: Agárdy-Kovács Anita

Email: gazdalkodas@kulcs.eu

Telefon: 25–440–400 /9 mellék

Telefon: 70-639-0152

Gazdálkodási előadó: Mészáros-Godó Anita

Email: gazdalkodas@kulcs.eu

Telefon: 25–440–400 /9 mellék

Telefon: 70-639-0142

Gazdálkodási előadó: Timár Angéla

Email: gazdalkodas@kulcs.eu

Telefon: 25–440–400 /9 mellék

Telefon: 70-639-0148

A polgármesteri hivatal ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat:

a) Az önkormányzat éves költségvetése előkészítésének feladatkörében:

1. a központi irányelvek, valamint a költségvetési törvénytervezet alapján előkészíti a község költségvetési koncepcióját, mely feladathoz kapcsolódóan:

 • felméri az önkormányzat és a polgármesteri hivatal belső szakfeladatainak működéséhez szükséges, valamint az önkormányzat tulajdonában álló önálló költségvetési szerv működéséhez szükséges kiadási igényeket,
 • kidolgozza a működés bevételi tervszámokat (állami támogatás, saját bevétel),
 • kidolgozza az igényelhető normatív állami hozzájárulás összegét,
 • javaslatot tesz a tervezendő hitel keretösszegére.

2. gondoskodik a költségvetési koncepció gazdasági, pénzügyi, összeférhetetlenségi, vagyonnyilatkozati és szociális bizottsági véleményeztetéséről, testület felé határidőre történő benyújtásáról,

3. a koncepció testületi vitája során meghozott testületi döntések figyelembevételével koordinálja a költségvetési rendelettervezet előkészítését, gondoskodik annak testület elé való beterjesztéséről,

4. elkészíti az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda elemi költségvetését és továbbítja a MÁK számára,

5. határidőre eleget tesz a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek.

b) Az éves költségvetés végrehajtása feladatkörében:

 1. az előkészítő szakaszban pénzügyi szempontból véleményezi a költségvetést érintő
  testületi előterjesztéseket,
 2. gyakorolja a jogszabály által meghatározott gazdálkodási hatásköröket, ennek
  keretében:
 • pénzügyi ellenjegyzést végez a jóváhagyott költségvetési előirányzatok erejéig
 • pénzforgalmi és előirányzati szintű nyilvántartást vezet, rögzíti a megtörtént
 • elvégzi az önkormányzat felé benyújtott számlák ellenőrzését, érvényesítését,
 • lebonyolítja az utalásokat.

3. A 2. pontban meghatározott feladatokat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda tekintetében látja el.

4. folyamatosan figyelemmel kíséri a testület tartalékok terhére tett kötelezettségvállalásait,

5. év közben gondoskodik a költségvetést érintő testületi döntések, valamint központi pótelőirányzatok miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításokról,

6. elkészíti és a polgármester elé terjeszti az önkormányzat, a hivatal és az óvoda költségvetéséről szóló havi pénzügyi tájékoztatókat, koordinálja és előkészíti az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda költségvetése végrehajtásáról szóló negyedéves beszámolót, határidőre eleget tesz az ezzel kapcsolatos központi adatszolgáltatási kötelezettségnek,

7. előkészíti az éves zárszámadási rendelettervezetet, elkészíti az önkormányzat polgármesteri hivatal és az óvoda beszámolóját.

8. törvényi határidőre eleget tesz a zárszámadással kapcsolatos központi adatszolgáltatási kötelezettségnek,

9. elszámol az igényelt normatív állami hozzájárulásokról (a tényleges teljesítések alapján megállapítja a normatív állami hozzájárulás összegét),

10. gondoskodik a zárszámadási rendelettervezet testület elé terjesztéséről,

11. figyelemmel kíséri az önkormányzat likviditási helyzetének alakulását, vezeti a követelésekre vonatkozó nyilvántartást, információszolgáltatással elősegíti a döntéshozatalt,

12. gondoskodik a jogszabály által előírt egyéb központi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről (pénzforgalmi információ, időközi mérlegjelentés, év végi beszámolók),

13. cél- és címzett támogatás elnyerése esetén elvégzi ezek pénzügyi bonyolítását,

14. gondoskodik a MÁK által történő illetményszámfejtéshez szükséges adatszolgáltatásról,

15. működteti és ellenőrzi a házipénztárt,

16. bonyolítja az intézmények finanszírozását, elvégzi a pénzeszközátadások utalását,

17. elvégzi a lakáshoz jutást elősegítő támogatások pénzügyi teljesítésével kapcsolatos feladatokat,

18. figyelemmel kíséri az önkormányzatot megillető egyéb bevételek alakulását, az önkormányzati helyiségek bérbeadása területén ellátja a számlázási feladatokat, figyelemmel kíséri a bevételek teljesülését,

19. az önkormányzat a polgármesteri hivatal és az óvoda tekintetében az általános forgalmi adóról, a hivatali gépjárművek adóztatásáról szóló törvényben foglaltak szerint adóbevallást készít a NAV felé.

20. ellátja a felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel kapcsolatos számviteli feladatokat, figyelemmel kíséri a pénzügyi teljesülést,

21. elkészíti a negyedéves, éves beruházási statisztikai jelentéseket, a szakfeladatok által előkészített szerződések esetében, gazdasági eseményeket (főkönyvi könyvelés), meggyőződik a számlák teljesítés-leigazolásról,

22. ellátja a fejlesztési, felújítási célú kiadási előirányzatok számviteli feladatait, végzi a kiadások átutalását,

23. előkészíti és koordinálja a bankválasztással kapcsolatos feladatokat, előkészíti a választott pénzintézettel megkötendő szerződéseket és elvégzi a folyamatos működéshez szükséges ügyintézéseket,

24. vezeti az analitikus nyilvántartásokat,

25. önkormányzati hitelfelvétel esetén előkészíti a döntéshez szükséges dokumentumokat, a finanszírozó bankkal kapcsolatot tart, adatot szolgáltat, gondoskodik a szerződések megkötését megalapozó folyamatokról,

26. az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei betétként történő elhelyezése, lekötése érdekében elvégzi a szükséges előkészítő tevékenységet, gondoskodik a banki ügyintézés feltételeiről.

d) Egyéb feladatkörben:

 • végrehajtja az önkormányzat kintlévőségeivel kapcsolatos meghatározott feladatait,

 • előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi és bizottsági előterjesztéseket, ellátja a
  hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait és

 • adatokat szolgáltat a KIR rendszerben a költségvetési szerv gazdasági-pénzügyi
  adatairól

 • a mezőgazdasági tevékenység ráfordításairól és bevételeiről adatot szolgáltat
  statisztikai hivatal részére.

e) Vagyongazdálkodói feladatkörben:

 1. ellátja az ingatlan vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, és kezeli az önkormányzati ingatlan vagyonát,
 2. elkészíti az ingatlan vagyonleltárt az éves beszámolóhoz,
 3. gondoskodik az előzőekben felsorolt vagyontárgyak védelméről vagyonbiztosítás kötésével,
 4. vezeti az önkormányzat vagyonnyilvántartását.
error: Másolási jog letiltva!