Hagyatéki eljárás

Ügyfélfogadás helye : 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. 1 emelet 2 szoba

Ügyintéző: Szlobodáné Tóth Gabriella  igazgatási előadó

telefon: 25/440-400-8 mellék

telefon: 06-70-639 0135

email: kphigazgatas@gmail.com

Hatáskörrel rendelkezik: az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti jegyző

Az eljárás megindulása: A hivatalból megküldött halottvizsgálati bizonyítvány alapján indul az eljárás, de a halálesetet az is bejelentheti – a halál tényének igazolásával – akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.

Ügymenet leírása

A belföldön maradt hagyatékot a jogszabályban meghatározott esetekben leltározni kell, leltározást a jegyző által megbízott leltárelőadó végzi. A hagyatékot leltározni kell egyes jogszabályban szabályozott esetekben. Ilyen eset többek között, ha a hagyatékban:
– belföldön fekvő ingatlan van,
– belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társasági részesedés van,
– lajstromozott vagyontárgy van,
– öröklési illetékmentességet meghaladó ingó vagyon van.

A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az öröklésben érdekelt személy azt kérelmezi.

Ha az ingóság leltározása nem kötelező, de annak forgalmi értéke (örökösök egy főre eső örökrésze) a 300 000.-Ft-ot meghaladja, illetékfizetés végett be kell jelenteni a belföldi lakóhely szerinti illetékes állami adóhatóságnál.

A halottvizsgálati bizonyítvány megérkezését követően az örökösök meghallgatása céljából idézést küldünk. Az idézéssel együtt  nyilatkozatnyomtatvány kerül kiküldésre. Amennyiben leltározás alá eső vagyontárgy maradt, az ügyintéző a hozzátartozó meghallgatása után hivatali helyiségében elkészíti a hagyatéki leltárt.

A  hagyatéki eljárás megindításához  az alábbiakban felsorolt iratok szükségesek

 • az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata fénymásolatban,
 • öröklésre jogosultak felsorolása (személyi adat, lakcím, személyi szám, ha hozzájárul annak használatához)
 • a hagyaték tárgyát képező ingatlan(ok) tulajdonjogát igazoló okirat másolata (pl. tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés, vagy árverési jegyzőkönyv stb.)
 • a hagyatéki terheket (temetési számlák) igazoló iratok másolatai, összesítve
 • személygépkocsi (tehergépkocsi, motorkerékpár) forgalmi engedélye, fénymásolatban
 • az elhunyt nevére kiállított fenntartásos takarékbetétkönyv, értékpapír fénymásolatban
 • a lakossági folyószámla, devizaszámla számlakivonata másolatban
 • kárpótlási jegyek száma és összege (vagy az erről szóló határozat) másolatban
 • szerzői-. találmányi jogdíjakat igazoló iratok, másolatban
 • fel nem vett járandóságokat igazoló iratok (munkabér, táppénz, nyugdíj) Nyugellátásra jogosult elhunyt esetén a haláleset tényét a nyugellátás felvételére jogosított személy – vagy a várható örökös – 15 napon belül köteles bejelenteni az   illetékes nyugdíjfolyósító szervnek (1997.évi LXXXI. törvény 97.§(3) bekezdés)
 • végrendelet másolati példánya (amennyiben az elhunyt végrendeletet hagyott hátra)
 • tartási, életjáradék vagy öröklési szerződés másolati példánya (amennyiben van)
 • ha az elhunyt jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tagja volt – cégkivonat, társasági szerződés, vagyoni részesedés igazolásának másolata

Felhívom szíves figyelmét, hogy a fentiekre a közjegyzői hagyatéki eljárás lefolytatása nem mellőzhető.

Ismernie kell az örökösök adatait (név, születési hely, anyja neve, születési ideje, lakcíme).

MEGJELENÉSÉT AKKOR IS KÉREM, HA AZ ELHUNYT UTÁN SEM INGATLAN SEM INGÓ VAGYON NEM MARADT!

Ilyen esetben n e m l e g e s  n y i l a t k o z a t o t kell aláírni.

A helyszínen történik a hagyaték leltározása, ha:
– ha az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy érdeke veszélyeztetve van, vagy

– örökösként csak a Magyar Állam érdekelt, vagy

– a jegyző vagy a közjegyző azt indokoltnak tartja, vagy

– jogszabályban meghatározott -öröklésben érdekelt- fél kérelmezi.

A leltározás befejezését követően a leltár, -ingatlanvagyon esetén az adó és értékbizonyítvánnyal együtt –  megküldésre kerül az illetékes közjegyzőnek a hagyatéki eljárás lefolytatása céljából.

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
 • évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Letölthető nyomtatvány:

Nyilatkozat hagyatékhoz

Adó- érték bizonyítvány

Ügymenet

A települési önkormányzat jegyzője az ügyfél kérelmére vagy valamely hatóság megkeresésére adó-és értékbizonyítványt állít ki.

Hagyatéki eljáráshoz illetékmentes, valamely hatóság megkeresése alapján történik.

A bizonyítvány kiállítása illetékköteles az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében, az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4000 forint illeték alá esik.

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az adó- és értékbizonyítvány hatósági bizonyítványnak minősül. A hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha

 1. a) kiadása jogszabályba ütközik,
 2. b) az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,
 3. c) az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.

Szükséges dokumentumok

Az ügyfél érvényes, személyazonosításra és lakcím igazolására alkalmas okmánya. Pl: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély.

Tulajdoni lap, adás-vételi szerződés.

Vonatkozó jogszabályok

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet;

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény;

– a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény;

– a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.

Letölthető nyomtatvány

Adó- érték bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

error: Másolási jog letiltva!