Anyakönyvi ügyek

Ügyfélfogadás helye : 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. 1 emelet 2 szoba

Ügyintéző: Mészáros-Godó Anita

telefon: 25/440-400-9 mellék

telefon: 06-70-639 0142

email: –

Ügyfélfogadási rend :

Hétfő:

8,00–12,00

Kedd:

szünetel

Szerda:

8,00–12,00; – 13,00–17,00

Csütörtök:

8,00–12,00

Péntek:

szünetel

Az anyakönyv hatósági nyilvántartás. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik. A korábbi anyakönyvi események egyházi nyilvántartásban szerepelnek.

Kulcs Községben 1995. január 1-jétől történik az anyakönyvek vezetése, az ez előtti időszak eseményeit Rácalmási anyakönyvben tartják nyilván.

 A születést és a halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén az esemény történt.

A házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez irányú szándékukat bejelentették.

A magyar állampolgár bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjesztheti külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése iránti kérelmét.

2014. július 1-jétől került bevezetésre az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer ( a továbbiakban: EAK) ami azt jelenti, hogy a 2014. július 1-je után történt születési, házassági és halotti eseményekről bármelyik anyakönyvvezetőt?l lehet anyakönyvi kivonatot kérni.

A 2014. július 1-ét megelőző papír alapú anyakönyvi bejegyzésekről abban az esetben lehetséges az anyakönyvi kivonat kiállítása bármelyik anyakönyvvezetőnél, ha az anyakönyvi események 2014. július 1-je után az EAK rendszerben rögzítésre kerültek

 Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiadása

Az első ízben kiállított anyakönyvi kivonat születés esetén a szülő, házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az érintettek, elhalálozás esetén a temettet? részére illetékmentesen kerül átadásra.

Anyakönyvi kivonatot további esetben személyesen, levélben, lehet igényelni. Amennyiben a születési kivonatot nem az érintett vagy a szülője, házassági anyakönyvi kivonatot nem a férj vagy a feleség kérik, más személy csak meghatalmazással igényelheti az okmányokat.

Az anyakönyvi ügyintézésnél az ügyfél személyazonosságának igazolására minden esetben szükség van, amely érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes útlevéllel, 2001. január elseje után kiállított érvényes vezetői engedéllyel lehetséges. A lakcímet lakcímkártyával, vagy a személyazonosító igazolványban található érvényes lakcímmel lehet igazolni.

 A jogszabályban meghatározott esetekben az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékköteles, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Gyermek születésének bejelentése

  1. Intézetben történt szülés esetén:

Az intézet vezetője a szülést követő első munkanapon jelenti írásban az anyakönyvi hivatalnak. (orvos által kiállított bizonyítvány).

  1. Otthonszülés esetén:

Orvos vagy szülő a szülést követő első munkanapon, de legkésőbb 8 napon belül (Vizsgálati lap otthon született gyermekről és terhesgondozási könyv, vagy Vizsgálati lap otthon született gyermekről és szülész-n?gyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolás).

Szükséges iratok:

– az anya személyazonosságának, lakcímének és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes okirat.

– házassági anyakönyvi kivonat, benne a gyermek születési, családi nevére vonatkozó nyilatkozat.

– ha a szülők nem élnek házasságban, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

Házasságkötési szándék bejelentése

A házasulók a házassági szándékukat személyesen jelenthetik be, melyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

– Az anyakönyvvezető vizsgálja a házasságkötés törvényi feltételeinek fennállását;

– A házasságkötést 30 napos várakozási idő előzi meg, tehát a házassági szándék bejelentése után leghamarabb a 31. napra lehet kitűzni a házasságkötést;

– Személyazonosság, állampolgárság, valamint lakóhely igazolása történhet érvényes magyar személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, valamint lakcímigazolvánnyal;

– Szükséges a házasulók születési anyakönyvi kivonata;

– Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell;

– Elvált, vagy özvegy családi állapot igazolása történhet jogerős bontóítélettel, vagy halotti anyakönyvi kivonattal

Az eljárás illetékmentes, azonban a hivatali időn kívül és a hivatali helyiségen kívül kötött házasságok esetén díjat kell fizetni Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete szerint.

Haláleset bejelentése

Intézetben történt haláleset

– az intézet vezetője a halálesetet követő első munkanapon.

Intézeten kívüli haláleset

– az elhalttal egy lakásban él? személy, vagy hozzátartozó.

Szükséges iratok:

– Az elhalt személyazonosságának és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány,

– Az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány I-IV-ig példánya,

– és – ha a bejelent? rendelkezésére áll – az elhalt születési anyakönyvi kivonata, valamint családi állapotát igazoló okirat.

Külföldi állampolgár házasságkötése

A nemzetközi magánjogi kódex – 1979. év 13. tvr. – 38 .§-a szerint, ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek saját, személyes joga szerint nincs akadálya.

A házassági szándék bejelentéséhez szükséges iratok

A magyar állampolgár házasuló részéről:

– Érvényes magyar személyi igazolvány + lakcímigazolvány (ha van), vagy érvényes magyar útlevél + lakcímigazolvány.

– Születési anyakönyvi kivonat (anyakönyvvezető beszerezheti).

– Előző házasság (ha volt) megszűnésének igazolása (pl. záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, melyet szintén beszerezhet az anyakönyvvezető). Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell!

A külföldi állampolgár házasuló részéről:

– Külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány, arról, hogy személyes joga szerint a házasságkötésnek nincs törvényes akadálya, mely nem egyenlő a családi állapot igazolással, de tartalmazza a családi állapotot is! (hiteles magyar fordításban).

– Születési anyakönyvi kivonat, mely a szülők születési nevét is tartalmazza (hiteles magyar fordításban).

– Lakbizonylat (amennyiben a tanúsítvány nem tartalmazza a pontos lakcímet).

– Állampolgárság igazolására az útlevél

Fontos! A külföldi okiratokra bizonyos országok esetében felülhitelesítés ( apostille, diplomáciai felülhitelesítés) szükséges. Ennek szükségességéről a Külügyminisztérium honlapján, vagy az anyakönyvvezetőnél tájékozódhatnak. A házassági szándékot bejelenteni személyesen lehet! (legalább a magyar fél). Hiteles fordítást csak az Országos Fordító és Fordításhitelesít? Iroda készíthet A felettes szerv: Fejér Megyei Kormányhivatal . Elbírálás után kezd?dik a 30 napos várakozási idő. Amennyiben a házasulók, vagy tanú magyarul nem ért, úgy a tolmácsolásról a házasulók gondoskodnak.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot lakóhelyt?l függetlenül tehetnek a szülők, mindkettejük együttes jelenléte mindenképp szükséges.

előre történ? teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

Lakóhelyt?l függetlenül intézhet?. Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez szükséges:

– mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája

– az anya elvált családi állapota esetén záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős válóítélete. Ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

– a terhesgondozási-kiskönyvet is hozzák magukkal,

– valamint szakorvosi igazolást a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-n?gyógyász állít ki, kifejezetten apai   elismerő nyilatkozathoz.

Ha az egyik fél külföldi állampolgár, kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél!

A gyermek megszületése után történ? teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

Lakóhelyt?l függetlenül intézhet?. Megtételéhez mindkét szülő egyidej?, személyes jelenléte szükséges.

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája

– az anya családi állapotát igazoló okirata ( ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata,vagy eredeti, jogerős válóítélete; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

Névviselés, névmódosítás, névváltoztatás

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását az érintett személy, kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő kérheti, melyet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyez.

A kérelmet személyesen lehet előterjeszteni bármely anyakönyvvezetőnél.

Mivel az At. a nevekre és viselésükre vonatkozó szabályokat széleskörűen taglalja, az anyakönyvvezetőt?l lehet részletes tájékoztatást kérni.

 Állampolgársági ügyek

2013. március 1-jétől a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá a magyar állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet a járási hivatalokhoz lehet benyújtani.

A magyar állampolgárságot kérelmező személy az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételével válik magyar állampolgárrá.

Az un. egyszerűsített honosítási eljárással történt állampolgárság megszerzése esetén az állampolgársági esküt, vagy fogadalmat a kérelmező személy által megjelölt polgármester, vagy külföldön a magyar külképviselet vezetője előtt kell megtenni. Az esküt, vagy fogadalmat a más jogcímen honosított személy pedig a lakóhelye szerint illetékes polgármester, illetve külföldön a magyar külképviselet vezetője előtt teheti meg.

Az ünnepélyes állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének előkészítésében az anyakönyvvezető jár el.

 Az egyes anyakönyvi ügyekben a tájékoztatás nem teljes körű, csak alapvető információt tartalmaz. A felsorolt jogszabályok, valamint ügyfélfogadási időben az anyakönyvvezető által adott, vagy telefonon történ? tájékoztatás további segítséget nyújt az anyakönyvi ügyek intézéséhez.

 Alkalmazott jogszabályok

  • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

  • Az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet.

  •  A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet
  • A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
  • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
error: Másolási jog letiltva!