Szálláshely engedélyezés

Ügyintéző: Csicskovics Zsuzsanna aljegyző

telefon: 25/440-400-6 mellék

telefon: 06-70-639- 0166

email:  aljegyzo.kulcs@gmail.com

Szálláshely szolgáltatás : 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján:

szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület, valamint szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, bérbeadás keretében hasznosított, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó

szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása

Szálláshely típusok:

egyéb szálláshelya kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 40. pontjában meghatározott egyéb szálláshely,

falusi szálláshelya Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében nem szereplő települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken vagy a 100 fő/km² népsűrűség alatti területeken található olyan magánszálláshely vagy egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kerüljenek bemutatásra, és amely a háztartási körülmények között végzett vendéglátó tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásával egyéb szolgáltatásként ételszolgáltatást is nyújthat a szállóvendégek részére,

 kempingaz a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,

kikötő: a hajózási hatóság által kiadott bérbeadási engedélyben feltüntetett, a nyaralóhajó tárolására szolgáló báziskikötő,

közösségi szálláshelyaz a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő,

magánszálláshelya Kertv. 2. § 39. pontjában meghatározott magánszálláshely,

nyaralóhajó-szálláshely: az a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó, amelyet a víziközlekedés rendjéről szóló rendelet szerint nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából üzemeltetnek, de szálláshely-szolgáltatási céllal hasznosítanak, és ahol az e célra hasznosított nyaralóhajó belsejében kialakított, ággyal rendelkező lakóegységek száma legalább kettő, az ágyak száma minimum négy, befogadóképessége a nyaralóhajó személyzetével együtt legfeljebb 12 fő,

panzióaz a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy,

szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy,

üdülőháztelepaz a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.

A szálláshely-minősítés:

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

A szálláshely-minősítő szervezet jogszabályban meghatározott feladatait a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. (címe: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; email: info@szallashelyminosites.hu) látja el.

A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

Erről bővebb tájékoztatás a https://szallashelyminosites.hu/ weboldalon található.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció:

A szálláshely-szolgáltatónak elektronikus úton kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (továbbiakban: NTAK) regisztrálnia. A regisztrációt, továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen, a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője, vagy a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni.

A regisztrációs folyamatról részletes információkat és további segítségeket az NTAK információ oldalán található: https://info.ntak.hu/

A szálláshely-szolgáltatók digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudják teljesíteni az előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett a turisztikai ügynökség által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják.

Az NTAK adatszolgáltatási kötelezettség a szálláshely-szolgáltatói tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig, minden napra vonatkozóan fennáll, függetlenül attól, hogy az adott szálláshely éppen nyitva volt-e vagy sem, fogadott-e vendéget vagy sem.

 A szálláshely-szolgáltatói tevékenység nyilvántartásba vétele :

A bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:

 • szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 • a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá – nyaralóhajó esetén – a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
 • a szálláshely befogadóképességét:
 • a szálláshely használatának jogcímét,
 • a szálláshely elnevezését,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
 • azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,
 • a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentése és nyilvántartásba vétele kérelemre indul.

Ügyintézés: 

Ha a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek a jegyző a szálláshely-szolgáltatói tevékenységet nyilvántartásba veszi és a bejelentést tevőt erről a tényről a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti.

A jogszabályban meghatározott szakkérdések vizsgálata érdekében értesül a bejelentésről:

 • népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal
 • élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal
 • a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében tűzvédelmi hatóság
 • ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki, az építésügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 Egyéb jogszabályi előírások:

A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket kizárólag elektronikusan tudják benyújtani. ( epapir.gov.hu, e-önkormányzat )

Az adatokban bekövetkezett változást, megszűnést  a szálláshely-szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni a jegyzőnek.

A szálláshely- szolgáltatókról vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi a honlapon.

Vonatkozó jogszabályok:

– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.   évi LXXVI. Törvény

– a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)  Korm. rendelet

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásáról

Bejelentés szálláshely szolgáltatási tevékenység megszűnéséről

 

„Nyilvántartás a szálláshelyekről”

error: Másolási jog letiltva!