Szálláshely engedélyezés

Ügyfélfogadás helye : 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. földszint 1.iroda

Ügyintéző: Csicskovics Zsuzsanna aljegyző

telefon: 25/440-400-8 mellék

telefon: 06-70-639- 0166

e-mail: aljegyzo.kulcs@gmail.com

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény alapján:

szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület

szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott tartózkodást, pihenési is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

Szálláshely típusok:

Szálloda
Panzió
Kemping
Üdülőház
Közösségi szálláshely
Egyéb szálláshely
Falusi szálláshely

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza az egyes szálláshely típusok követelményeit.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról
  • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt
  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát
  • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
  • Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
  • Az eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (3.000,- Ft)
  • Ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazást.

2016.január 1. napjától fenti Kormányrendelet változása miatt a szálláshely szolgáltatás bejelentés-köteles tevékenység.

A bejelentést követően a Jegyző – egyéb szálláshely kivételével- értesíti az érintett szakhatóságokat hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából.

Közremőködő szakhatóságok:

– népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal,

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal,

– 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében tűzvédelmi szakhatóság,

– ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül– használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki – építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatal

Egyéb szálláshely bejelentése esetén a Jegyző a bejelentést közli a

– fogyasztóvédelmi hatósággal

– területileg illetékes munkavédelmi– munkaügyi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatallal.

Egyéb jogszabályi előírások:

Az adatokban bekövetkezett változást, megszűnést a szálláshely-szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni a jegyzőnek.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

– fogadott vendégek száma,
– a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

A szálláshely- szolgáltatókról vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi a honlapon.

Vonatkozó jogszabályok:

– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény

– a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

– 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről

Letölthető nyomtatványok:

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás:

error: Másolási jog letiltva!