A népszámlálással kapcsolatos adatkezelésről

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye a
népszámlálással kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) több
beadvány érkezett, amelyekben az érintettek a népszámlálás vonatkozásában a Központi
Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kereskedelmi tevékenységére is hivatkozva fejtik ki
az adatgyűjtéssel összefüggő aggályaikat.
A Hatóság mindenekelőtt rögzíti, hogy a népszámlálás tekintetében elsődlegesen a 2021. évi
népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) szabályai
alkalmazandóak.
Az Nsztv. 3. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatás – kivéve az egészségi állapotra, a
fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan – kötelező; az
adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak
megfelelően megadni.
Ennek megfelelően, a fent megjelölt jogszabályi kötelezettséggel összhangban a
népszámlálással összefüggő, KSH által végzett adatkezelés jogalapja az általános
adatvédelmi rendelet1 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az a KSH-ra ruházott közérdekű
feladat végrehajtásához szükséges.
A népszámlálással összefüggő adatkezelés vonatkozásában a következő linken
keresztül érhető el tájékoztatás:
https://nepszamlalas2022.hu/media/KSH_Nepszamlalas_adatkezelesi_tajekoztatoja_masodi
k.pdf.
A népszámlálás során a KSH által gyűjtött adatok az Nsztv. 3. § (5) bekezdésében foglaltak
szerint kizárólag statisztikai célra használhatók fel.
Fentiekre tekintettel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló

 1. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás megtiltása ezen
  jogviszonnyal összefüggésben nem gyakorolható.
  A Hatóság rögzíti, hogy az Nsztv. 3. § (3) bekezdése értelmében az érintettek a GDPR 17.
  és 18., valamint 21. cikkében foglalt, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a
  tiltakozáshoz való jogát kizárólag az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatokkal (az
  egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre
  vonatkozó adatok) összefüggésben az adatok helyre nem állítható módon statisztikai
  adattá (anonim adattá) történő alakításáig gyakorolhatják.
  A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a népszámlálásra vonatkozó jogalkotásba a
  Hatóságot bevonták, a jogszabálytervezeteket véleményezte, továbbá a KSH a
  népszámlálás előkészítése során a tervezett adatkezelési tevékenységekkel összefüggő
  1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
  rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR)

2

hatásvizsgálatot készített. A hatásvizsgálat eredményeként a KSH – összhangban a GDPR

 1. cikkében foglaltakkal – a Hatósággal előzetes konzultációt folytatott.
  Budapest, 2022. október 4.

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

error: Másolási jog letiltva!