Nem hivatalos bírósági ülnököket keresnek

A bírósági ülnökök 2023. évi jelöléséről és választásáról

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése értelmében az ítélkezésben törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek.

A bírósági ülnökök jogállására és választására vonatkozó részletes szabályokat a bírák jogállásáról ésjavadalmazásárólszóló2011.éviCLXII.törvény(a továbbiakban: Bjt.) tartalmazza.

A Bjt. 216. § (1) bekezdése értelmében azülnökökmegbízatása4évreszól,azzal, hogy ha az ülnökök megválasztására a köztársasági elnök által ülnökválasztásra kitűzött időpontban nem kerül sor, a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökök megválasztásától számított 30 nap elteltével jár le. A Bjt. 216. § (2) bekezdése értelmében az ülnökök választását a köztársasági elnök tűziki.

A Köztársasági Elnök a 39/2023. (111.6.) KE határozatával – az Országos Bírósági Hivatal Elnökének javaslatára – a bírósági ülnökök választását a 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzteki.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint a törvényszék ülnökeit a vármegyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő­ testületei választják meg.

A Fejér Vármegyei Közgyűlés a Székesfehérvári Törvényszékre:

 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 510. § alapján – a munkaügyi perben eljáró bíróságra ülnöknek 12fő,
 • a fiatalkorúak büntetöügyeiben eljáró bíróságra pedagógus és nem pedagógus ülnöknek 7 fő

megválasztására jogosult.

A Fejér Vármegyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat és a Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlései a fenti számú ülnökök közül 1-1 főt választanak meg.

A Fejér Vármegyei Közgyűlés várhatóan 2023. április 20-i ülésén dönt az ülnökök megválasztásáról.

Kit lehet ülnöknek jelölni:

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általánosfeltételszerintülnöknekaz a 30. évét betöltött [de a Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontjából következően a 70. évét be nem töltött] magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. 212. § (3) bekezdése értelmében az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

 1. pedagógus,
 2. pszichológus, vagy
 3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

vehet részt.

Ki jelölhet ülnököt:

 • A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököketa bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.
 • A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. (A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.)
 • A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógusülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
 • A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeitelsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 214. § (5.) bekezdése alapján egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg.

A jelöléshez az alábbi nyomtatványok kitöltése és igazolásokbeszerzése, valamint azok együttes benyújtása szükséges:

 1. ,,Bírósági ülnökké jelölés” nyomtatvány – (4/b. és 4/c. számú mellékletet) jelölő személy, illetve szervezet tölti ki,
 2. ,,Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” – (5. számú melléklet) a jelölt tölti ki
 3. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökjelöltje esetén a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket igazoló dokumentumok – jelölt szerzi be -:
  • pedagógus és pszichológus jelölt esetében a diploma egyszerű fénymásolatát,
  • a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott jelölt esetében a diploma egyszerű fénymásolata, továbbá a munkáltató vagy a korábbi munkáltató igazolását arról, hogy a jelölt a Be. 680 § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkakörben dolgozik vagy dolgozott korábban
 4. A bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány- jelölt szerzi be

-, amely igazolja, hogy

 1. a jelölt büntetlen előéletű
 2. nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (Ajelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni)

Figyelem!

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésére szolgáló űrlap megfelelő rovatában (ügyfélkapun történő igénylés esetén) – speciális igazolásként – a következő jogszabálynak való megfelelés igazolását kell kérni: 174 bírósági ülnök a bírákjo gállásárólés javadalmazásárólszóló 2011. évi CLXII. törvény 212. § (1) bekezdése.Ahatóságierkölcsibizonyítvány90napigérvényes,ígyfigyelemmelkelllenniarra,hogy

a benyújtott hatósági igazolványnak a bírósági ülnökök megválasztásáról határozó

közgyűlés időpontjáig érvényesnek kell lennie.

A jelölési határidő rövidségére tekintetettel javasoljuk a hatósági erkölcsi bizonyítvány ügyfélkapun keresztül történő igénylését.

A jelölés bejelentése:

A jelölést (csatolva a fentiekben felsorolt nyomtatványokat és igazolásokat) a jelöltnek kell benyújtania.

A jelölést a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) személyesenlehet benyújtani

2023. április 14-én 12 óráig,

illetve ugyanerre a címre levélben úgy kell postára adni, hogy az legkésőbb 2023. április 14-ig megérkezzen.

A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató, továbbá a bírósági ülnökválasztással kapcsolatosan kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató, valamint a jelöléshez szükséges nyomtatványok a www.fe1er.hu oldalon megismerhetők és letölthetők.

Az ülnökválasztás eredményéről – a Fejér Vármegyei Közgyűlés döntését követően – az érintettek írásban tájékoztatást kapnak.

További információ a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál kérhető munkaidőben (hétfőtől – csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-13 óra között) az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 06/22/312-144

error: Másolási jog letiltva!