Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024.

 

B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kulcs Községi Önkormányzata csatlakozott a Kulturális és Innovációs Minisztérium által
meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Pályázathoz szükséges:

A pályázók köre:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18.§ (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők
részesülhetnek.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója,
 doktori (PhD) képzésben vesz részt
 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.

A – típusú pályázat:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
 akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend),
 alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
 szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a
2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
 akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második
felére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi
pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
Hátrányos, szociális helyzet megállapítása Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által elfogadott szabályzat alapján történik.

 

B – típusú pályázat:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű tanulók jelentkezhetnek, akik
 a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
 felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi
pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
Hátrányos, szociális helyzet megállapítása Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által elfogadott szabályzat alapján történik.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2024/2025 tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a Kulcsi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani személyes vagy postai úton.

A pályázat rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 3.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges
azoknak, akik még nem regisztráltak a rendszerbe, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, azok a
meglévő felhasználónévvel és jelszóval léphetnek be a rendszerbe,
Pályázattal kapcsolatos tájékoztatók és adatlapok letölthetők a www.emet.gov.hu, valamint a
www.kulcs.eu honlapról.
További tájékoztatás a Kulcsi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján kérhető. (2458 Kulcs,
Kossuth Lajos utca 83., telefon: 0670/639-0135, illetve a 0670/593-9325)

Kulcs, 2023. október 3.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!