Minden az óvodai beiratkozáshoz a 2021/2022. évre

Hírdetmény

Óvodai beíratás a 2021/2022. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, (2021. november 1.-ig) feltéve, hogy minden, Kulcs községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat,:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél),
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya).
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb
  • A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde fogad sajátos nevelési igényű gyermeket, felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. ( nyilatkozat – szülői felügyeleti jogról  itt letölthető)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2021. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Kulcs Község jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az óvodai jelentkezésre vonatkozó információk, a jelentkezési lap, illetve a nyilatkozat a szülő felügyeleti jogáról,  letölthető a https://www.kulcs.eu/ovoda/ honlapról is.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Kulcs Községi Önkormányzat az általa fenntartott Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsődében a beiratkozás időpontját a 2021/2022-es nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

A beíratás időpontja:

2021. április 19., 20.,21., 22.,23.,(hétfő, kedd,szerda, csütörtök, péntek)

reggel 8 órától délután 15 óráig.

Felhívjuk az érdekelt szülők figyelmét, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai felvételi jelentkezés NEM a hagyományos módon, NEM  személyes ügyintézéssel, hanem az alábbi módon történik:

 A felvételi jelentkezési lapokat a következő formában lehet benyújtani:

Online: a kitöltött aláírt jelentkezési lapokat ovodakulcs@gmail.com címre elküldeni

2021. április 23, 17.00 óráig vagy,

Papíralapon: a kitöltött, aláírt jelentkezési lapok leadási helye: A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  ( 2458 Kulcs, Óvoda utca 1.) a bejárati ajtó előtt kihelyezett tároló dobozba.

Időpontja: 2021. április 19. (hétfő), 2021. április 23. (péntek)

délelőtt: 8 – 12 óráig, délután: 14 – 15 óráig

Körzethatár: Kulcs község közigazgatási területe

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

A beíratásoz szükséges: jelentkezési lap itt és nyilatkozat –szülői felügyeleti jogról  itt letölthető, nem helyi bölcsődéből érkező gyermek esetén bölcsődei vélemény.

Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 8-15 óra között személyesen is kérhető a nyomtatvány, a járványügyi szabályok betartása mellett.

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2021.szeptember 1. (szerda)

A nevelési év utolsó napja: 2022. augusztus 31.

error: Másolási jog letiltva!