Szóljon hozzá: közösségi együttélés

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete rendelet tervezetet kíván a lakosság elé tárni, hogy elmondhassa véleményét és akár javaslatot is tehessen a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeivel kapcsolatban.

A település vezetése 2020. május 8-ig várja minden kulcsi javas-
latait, melyeket írásos formában küldhetnek el a település pol-
gármesteri hivatalába, vagy gyorgy.fekete.88@gmail.com e-mail címre.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

… (…) önkormányzati rendelet tervezete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, továbbá akkor sem, ha a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Kulcs község közigazgatási területén az e rendelet II. fejezetében meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat megvalósító nagykorú cselekvőképes természetes személyre, jogi személyre, további jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

2. § (1) A rendeletben foglaltak betartását a Kulcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője és Közterület-felügyelete ellenőrzi.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a hatáskör gyakorlását a

Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból vagy bejelentés alapján indul.

(2) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül;

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, közösségellenes magatartás miatt eljárás nem indítható.

3. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ

MAGATARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGKÖVETKEZMÉNYEK

5. § (1) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől is kellő visszatartó hatás várható.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közizgatási bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Kulcs Községi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, valamint a magatartás elkövetőjének szociális és anyagi körülményeit. A Jegyző a közigazgatási bírság kiszabásakor köteles tisztázni ezeket a körülményeket.

6. § A kiszabott közigazgatási bírság meg nem fizetése, illetve meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló kötelezettség nem teljesítése esetén a végrehajtásra az Ákr XI.  fejezetében előírt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

II. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK

1. A KÖZSÉGI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁVAL, VALAMINT

A DÍSZPOLGÁRI INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

7. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

  1. Kulcs Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 14/2004. (IV. 21.) ÖR. számú rendelete 4. § (1) bekezdésében foglaltakat megsérti, a községi címer, zászló előállításának, használatának, forgalomba hozatalának szabályait megszegi,

b) díszpolgári címet jogosulatlanul használja, vagy azzal egyéb módon visszaél.

2. TEMETŐ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

8. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2013. (II. 28.) Önkormányzati rendeletének 11. § (1) bekezdése a)-j) pontjában foglaltakat megsérti,

b) a köztemetőben a gyertyagyújtás során tűzveszélyt okoz,

c) a köztemetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, segéd-motorkerékpárral és kerékpárral behajt, és ott közlekedik.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra és az

engedélyezett munkálatokat végzőkre.

3. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS

KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

9. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 15/2015. (VIII. 27.)  Önkormányzati rendeletében foglalt rendelkezéseket megsért:  

b) az a személy vagy szervezet, amely a község közigazgatási területén a szolgáltatáson kívül települési szilárd hulladékot az ingatlantulajdonosoktól begyűjt és elszállít,

c) az ingatlantulajdonos, aki

ca) aki a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,

cb) a keletkezett hulladékot nem a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, erre e célra biztosított matricával ellátott gyűjtőedényzetben,

cc) nem a szolgáltató szállítási szabályzatában meghatározott szállítás napján a szállítójármű elhaladásának időpontjáig helyezi el a közterületen,

d) aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, építési-bontási törmeléket, állati tetemet vagy egyéb, a begyűjtést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagot helyez el,

e) aki a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,

f) aki a saját tulajdonú ingatlanán települési szilárd hulladékot halmoz fel,

g) aki az elszállítást követően, az elszállítást követő napig nem gondoskodik a gyűjtőedényzet közterületről saját ingatlanra történő beviteléről.

4. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS

KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

10. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem az arra jogosult szolgáltatóval végezteti el a szállítást,

c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos elszállítást jogosulatlanul végzi vagy végezteti,

d) szolgáltatóként a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét és elhelyezését nem tudja megfelelően igazolni, illetve a folyékony hulladék elhelyezését nem az arra kijelölt telephelyen végzi,

e) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet saját vagy szomszédos ingatlanra, ásott, fúrt kútba kilocsolja, kiszivattyúzza.

5.  KÖRNYEZETVÉDELEMMEL, KÖZTISZTASÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

11. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az,

a) aki Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének 3. § – 17 § -aiban foglalt rendelkezéseket megsérti,

b) aki a közterület tisztítása, gondozása során összegyűjtött közterületi hulladékot nem a sajátingatlanán helyezi el,

c) az a gazdálkodó szervezet, intézmény, szolgáltató, kereskedelmi egység, vállalkozó, amely

ca) tevékenysége folytán a közterületen keletkezett szennyeződést nem szünteti meg, közterületen a szükséges takarítást nem végzi el, téli időszakban a síkosság-mentesítésről és a hó eltakarításról nem gondoskodik,

cb) üzletének, telephelyének bejárata mellett nem helyez el szabványosított kézi hulladékgyűjtőt, és annak ürítéséről nem gondoskodik,

cc) a működés során keletkezett szemét rendszeres elszállításáról nem gondoskodik,

cd) az üzlet, telephely előtti és melletti járdát nem megfelelő rendszerességgel takarítja, a nyitva tartás ideje alatt nem tartja folyamatosan tisztán, zárás előtt nem takarítja össze,

d) a közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény szervezője, aki az esemény időtartama alatt a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint az esemény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület visszaadását követően eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról nem gondoskodik.

6. ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE

VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

12. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az állattartó,

  1. aki Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályiról szóló 13/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti,
  2. a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát ki közterületre, vagy nyilvános helyre, hogy nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az állat ürülékét nem takarítja fel,
  3. lakóház közös használatú helyiségében vagy épületrészén, udvarán a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló állat által okozott szennyeződést nem távolítja el,
  4. nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség szükség szerinti takarításáról, fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetében a rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról,
  5. közterületen haszonállatot tart vagy legeltet, azt az ingatlanáról azt felügyelet nélkül kiengedi,
  6. közterületen ebet póráz és szájkosár nélkül sétáltat,
  7. játszótérre állatot bevisz.

7. KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ

RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

13. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 10/2013.(VIII. 1.) Önkormányzati  rendeletében foglaltakat megsérti:

b) aki a R. 3. § (2) és 14. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységhez nem kér közterületi engedélyt, és tevékenységét ezen engedély hiányában végzi

c) a község közterületén plakátot nem az erre kijelölt helyen helyez el,

d) hangos reklámozási tevékenységet közterület-használati engedély nélkül, illetve az engedélyben meghatározott útvonaltól eltérően végez,

e) 22.00 óra és 6.00 óra között teher-, személy-és áruszállításra szolgáló, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet közterületen tárol,

f) a község területén lévő közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal gépkocsival, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral használja,

g) közterületen olyan tárgyakat helyez el, amely mások testi épségét veszélyezteti, továbbá a gyalogos, jármű és gépjármű forgalmat akadályozza,

h) aki a közterület engedélyezett használatát követően a terület eredeti állapotát nem állítja vissza,

i) aki az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve egyéb középületeket összefirkálja, azokra graffitiket fest

j) közterületi névtálát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez vagy leszerel,

k) az önkormányzat hirdetőtábláira kitűzött, idejétmúlt, vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény megvalósulását követő 5 napon belül nem távolítja el.

l) építési, bontási, tatarozási munkák, közműépítéssel kapcsolatos tevékenység során, a por és egyéb szennyeződés közterületre kerülésének megakadályozásáról nem gondoskodik,

m) az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét szükség esetén a környező közterülettől nem zárja el,

n) munkálatok végzése során a közterületen keletkező építési törmeléket a befejezést követő 48 órán belül nem szállíttatja el, és a közterületet nem állíttatja helyre,

o) építési munkálatok, valamint egyéb, a közterületek igénybevételével járó tevékenység során a közterületen lévő fákat, közterületi műtárgyakat nem látja el védőburkolattal, illetve közterület megrongálása esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre,

p) közterületen munkát végző jármű, munkagép üzemelése során a közterületet érintő szennyeződést nem távolítja el, károsodás esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre, az emiatt fennálló balesetveszélyt intézkedésével nem előzi vagy szünteti meg,

q) közterületen szennyeződést okozó tevékenység esetén annak befejezése után a

közterületet rendeltetésének megfelelő állapotába nem állítja helyre,

r) közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot önt ki, válogat vagy szétszór,

s) közterületi játszótéren, buszváróban dohányzik,

t) közterületen, az általa felügyelt, vezetett állat részéről okozott szennyeződés eltakarításáról nem gondoskodik,

u) mozgó járműből szemetet közterületre kiszór, vagy nem gondoskodik a szemét úttestre szóródásának megakadályozásáról.

8. FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

14. § Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó

a) fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít,

b) fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,

c) fás szárú növénnyel kapcsolatban egyéb olyan tevékenységet végez, amelynek következtében annak élettartama vagy értéke csökken.

9. AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE, VALAMINT A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS HELYI SZABÁLYAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE IRÁNYULÓ MAGATARTÁSOK

15. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) avart és kerti hulladékot az április 16-tól október 14-ig terjedő időszakban, illetve az október 15. és április 15. közötti időszakban ünnepnapon éget,

b) avart és kerti hulladékot Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének 18-19. §-ában foglalt előírásaitól eltérően éget,

c) az avar és kerti hulladék égetésekor, valamint a főzés és sütés céljából történő szabadtéri tűzgyújtás során nem gondoskodik a tűzrendészeti szabályok betartásáról.

10.  ZAJVÉDELMI SZABÁLYOZÁS MEGSÉRTÉSE

16. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki

a) a nappali – reggel 6.00 – este 22.00 óráig terjedő – időszakban 1 órát meghaladó időtartamú, valamint az április 15. és szeptember 30. közötti időtartamban éjszakai időszakban bármilyen időtartamban közterületen megtartott rendezvényen engedély nélkül üzemeltet hangosító berendezést, szolgáltat műsort, élőzenét.

b) lakó-és üdülőingatlanokban este 21.00 órától reggel 7.00 óráig terjedő időszakban – azonnali hiba illetve kárelhárításra irányuló tevékenység kivételével – zajhatással járó építkezési, felújítási, karbantartási, kertekben kertépítési és fenntartási munkákat, illetve tevékenységet végez,

c) lakó-és üdülőingatlanokban vasárnap 12.00 órától hétfő 7.00 óráig terjedő időszakban – azonnali hiba illetve kárelhárításra irányuló tevékenység kivételével – zajhatással járó építkezési, felújítási, karbantartási, kertekben kertépítési és fenntartási munkákat, illetve tevékenységet végez,

d) este 22.00 órától reggel 7.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével, hangszerrel vagy egyéb módon megzavarja.

e) Nehézgépjármű motorját indokolatlanul járatja, gépjármű motorját túráztatja, feltúráztatott motorral járatja.

11. HÁZSZÁMTÁBLÁK, UTCANÉVTÁBLÁK ELHELYEZÉSÉVEL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK

17. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki

a) házszámtábla kihelyezésére, pótlására, cseréjére vonatkozó kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti,

b) közterületi házszámtáblát vagy utcanévtáblát megrongálja, eltakarja, vagy tájékoztató jellegét bármely módon megszünteti,

c) közterületi házszámtáblát vagy utcanévtáblát jogosulatlanul kihelyez, vagy eltávolít.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén kell alkalmazni.

Kulcs, 2020.  … ………………………..

Jobb Gyula                                                                            Dr.  Neumann Helga

polgármester                                                                          jegyző

error: Másolási jog letiltva!