Tájékoztató a szennyvízelvezető hálózatról

TÁJÉKOZTATÓ

Kulcs szennyvízelvezető hálózatának és az ingatlanok szennyvízbekötésének kiépítéséről, üzembe helyezéséről – üzemeltetésbe vételéről

 

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 számú Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt keretében Kulcs település szennyvízelvezető hálózatának kiépítése 2018 évben megkezdődött. A település szennyvíz gyűjtő hálózatának és bekötővezetékeinek műszaki átadás-átvétele és üzembe helyezésének ideje 2020 évben várható.

Kulcs település szennyvízelvezető hálózatának üzemeltetésével a projekt műszaki átadás-átvételét követően Kulcs Község Önkormányzata az ivóvíz-szolgáltatást végző DRV Zrt.-t (továbbiakban: Szolgáltató) bízza meg.

A településen a szennyvíz gerinchálózat kiépítésével egyidejűleg kiépítésre kerülnek az ingatlanokra benyúló szennyvíz-bekötővezetékek is. Az ingatlanok házi szennyvízhálózatát a szennyvíz bekötővezetékekkel csak külön értesítést követően a próbaüzem ideje alatt, illetve az üzembe helyezés után lehetséges összekötni/rákötni.

Lakossági felhasználók szennyvíz bekötés átvételének ügyintézése:

A szennyvíz bekötéseket előzetes időpont egyeztetést követően, szakfelügyelet nyújtása mellett a Szolgáltató veszi át az ingatlantulajdonosoktól. A lakossági felhasználónak nem szükséges a bekötésre vonatkozó tervdokumentációt benyújtania a Szolgáltatónak, mivel ezeket a kiviteli tervek tartalmazzák.

A lakossági felhasználóknak a szennyvíz bekötésük üzembe helyezéséhez és a Szolgáltató által történő átvételéhez az Önkormányzatnál beszerezhető lesz

  • ‘Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére’ formanyomtatvány , és a

  • szakfelügyeleti díj befizetéséhez a készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) vagy az átutalás visszaigazolása szükséges. A felhasználó az Önkormányzatnak leadja a kitöltött formanyomtatványt, melyet Kulcs Község Önkormányzata jóváhagyásként aláírt, valamint a csatorna bekötés szakfelügyeleti díjának befizetéséről szóló készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) másolatát vagy az átutalás visszaigazolását. A kitöltött nyomtatványokat és a csekket vagy az átutalás visszaigazolását az Önkormányzat továbbítja a DRV Zrt. felé. Ezt követően a szakfelügyelet lebonyolításának időpont egyeztetése céljából a felhasználót a Velencei Üzemvezetőségünk munkatársa telefonon fogja keresni. A szakfelügyeleti díj összege: 1270,- Ft.

A felhasználó a fenti megrendeléssel párhuzamosan megépítheti/megépíttetheti a házi szennyvízvezetéket a bekötővezetékig, azaz a megépült tisztítóidomig, vagy annak hiányában a tisztítóidommal (vagy felhasználói ellenőrző aknával) bezárólag. A házi szennyvízhálózat műszaki kialakítását a bekötés átvételekor a Szolgáltató ellenőrizi. Ehhez nyitott munkaárok és a csővégek szabadon hagyása szükséges.

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni. A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében. Függőleges irány törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni. Amennyiben a házi vezetékhálózatot nem KG-PVC, KGEM anyagból készül el, a DRV Zrt. szakemberének jelenlétében víztartási próbát szükséges elvégeztetnie.

A megépült házi szennyvízvezeték és az utcai törzshálózattal együtt létesült bekötővezeték összekötése, azaz a közcsatornára történő rákötés csak a DRV Zrt. szakfelügyelete mellett történhet meg.

A szolgáltató a tulajdonos jelenlétében leolvassa a vízmérő állását és ezt követően vehető igénybe a szolgáltatás.

Ismételten felhívjuk a lakosság és vállalkozások figyelmét, hogy a szennyvízelvezető hálózatra történő rákötésre kizárólag a meghirdetett próbaüzem kezdetét követően van lehetőség.

Nem lakossági felhasználók szennyvíz bekötés átvételének ügyintézése:

A nem lakossági felhasználók szennyvíz bekötése tervköteles. A műszaki előírások alapján szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetni a bekötés megvalósításához.

A víziközmű-hálózatba történő bekötést Igénybejelentéssel kell a szolgáltatónál kezdeményezni, melyre válaszul a Szolgáltató írásban tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a szennyvíz bekötés engedélyezéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie.

A nem lakossági felhasználónak a szennyvíz bekötővezetéket megépíteni és üzembe helyezni a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános tervének benyújtása és jóváhagyása után lehetséges.

Közszolgáltatási szerződés:

A Szolgáltató a felhasználókkal a szennyvíz bekötés átvételét követően közszolgáltatási szerződést köt.

Díjfizetési kötelezettség:

Szolgáltatási díjat a szennyvízcsatorna igénybevételéért a próbaüzem ideje alatt nem kell fizetni! A próbaüzem letelte után a szolgáltatás díjköteles.

A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos számlát DRV Zrt. csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által határozatban elfogadott díj megléte esetén bocsát ki. A DRV Zrt. a csatorna-szolgáltatási díjak engedélyezési kérelmét a műszaki-átadás átvételi eljárás és üzembe helyezést követően terjesztheti fel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

error: Másolási jog letiltva!