Az adózók és az önkormányzati adóhatóságok közötti kapcsolattartásról

TÁJÉKOZTATÓ

az adózók és az önkormányzati adóhatóságok közötti kapcsolattartás kötelező és lehetséges csatornáiról a 2018. évtől hatályos jogszabályok alapján

I. Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartása

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában1 (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

1. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett

a) a gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését

a cégkapuja vagy

ha az önkormányzati adóhatóság 2017. december 31-ig is biztosított elektronikus ügyintézést és a gazdálkodó szervezet képviselőjéről olyan nyilvántartást vezet, mely alapján a gazdálkodó szervezet és annak képviselője egyértelműen azonosítható (korábban az elektronikus ügyintézés során az eljáró képviselő azonosítása is ez alapján zajlott), akkor – kizárólag 2018. december 31-ig – az Eüsztv. 108. §-a (6a) bekezdése alapján

a törvényes képviselőjének KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu, a továbbiakban: KÜNY tárhely) útján,

b) az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó pedig a KÜNY tárhelye útján

tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

2. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

a) természetes személy,

b) lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,

c) a 600 000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá

d) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező)

főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik

Önkormányzati Hivatali Portál elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

A tényleges elektronikus ügyintézési funkció elektronikus azonosításhoz kötöttek.

A Portál funkciói:

  • Ügyindítás/kérelem benyújtás : tulajdonképpen egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti, mely az ügyfél azonosítását igényli. A portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhető, azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz tartozó űrlap.

  • Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is ( az ügyfél azonosítását igényli).

  • Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli.)

Ügyfelek azonosítása

  1. Elektronikus azonosítás A Portálra minden ügyfél természetes személyként tud belépni, követve azt a gyakorlatot, hogy nem természetes személy (pl. cég) nevében is egy vagy több természetes személy tud csak ténylegesen eljárni. Az ügyfél a Portálon keresztül (https://ohp.asp.lgov.hu) tudja magát azonosítani. Az azonosításra a Központi Azonosítási Ügynök segítségével kerül sor, ahol az ügyfél először kiválasztja az általa használni kívánt azonosítási módot A szükséges adatok megadásával (pl. felhasználói név és jelszó) azonosításra kerül az ügyfél. A sikeres azonosítás után a Portálon megjelenik a belépett ügyfél neve.

  1. ÁSZF elfogadása. Bármely más nem közigazgatási honlaphoz hasonló módon egy jelölő négyzet segítségével történik az általános szerződési feltételek elfogadása.

  2. Településválasztás a sikeres azonosítás és regisztrációt követően az ügyfél kiválasztja, hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást igénybe venni. Az első alkalommal kiválasztott település (és önkormányzat) alapértelmezetté válik, így minden következő alkalommal kizárólag a település változtatása (ha másik településsel kapcsolatban szeretne ügyet intézni) esetén szükséges e funkció igénybevétele.

Szolgáltatásválasztás

Az ügyfélnek az ÁSZF elfogadását követően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi igénybevételére. Az ügyfél számára három szolgáltatás biztosított, amelyek közül választhat:

  1. Ügyindítás

Az ügyindítás keretében az ügyfél elektronikus űrlapot nyújthat be. A szolgáltatás igénybe vehető képviseleti / meghatalmazotti eljárás keretében is, amelyre az ügyindítás és űrlapkitöltés közötti előválasztó képernyő segítségével van lehetőség (jelölőnégyzet segítségével). A szolgáltatás kiválasztásakor az űrlap kitöltését megelőzően a háttérben a Portál ellenőrzi, hogy az ügyfélnek van-e elektronikus tárhelye. Tárhely hiányában az űrlapkitöltés off-line ágon vehető igénybe, majd ezt követően kinyomtatás, aláírás után papír alapon nyújtható be a kérelem.

Emellett a Portál a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) alaprendelkezések vizsgálatára vonatkozóan ellenőrzést folytat le. Amennyiben ott az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan kizáró rendelkezést tett az ügyfél, az OHP hibaüzenetben tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás igénybevételi korlátozásáról. Amennyiben nincs kizáró rendelkezés az RNY-ben, akkor az on-line űrlapkitöltő ágon mehet tovább a folyamat. Ha az ügyfél kizárta az elektronikus ügyintézést, egy rövid tájékoztatásban jelezi számára a rendszer, hogy az űrlap kitöltést megteheti off-line, azonban minden adatot manuálisan kell bevinnie, az űrlapot nem küldheti be elektronikus formában, csak letöltheti és papíron juttathatja el a beadványt a hivatalhoz.

Az Ügyindítás funkciónál egy részletes tájékoztató kerül beépítése, amelyben a Portál felhívja az ügyfél figyelmét, hogy amennyiben a kívánt ügytípushoz nem érhető el strukturált (előre megtervezett) elektronikus űrlap, úgy lehetősége van e-Papíron keresztüli ügyindításra (lásd: https://epapir.gov.hu/).

  1. Adóegyenleg-lekérdezés

A szolgáltatás kiválasztásakor az ügyfélnek lehetősége van saját vagy az általa képviselt adózó kiválasztott településhez tartozó helyi adóegyenlegének lekérdezésére, amely nem igényel ügyintézői közreműködést, az ASP ADÓ szakrendszerből automatikusan kerül teljesítésre az adatszolgáltatási kérés.

Képviselt adóegyenlegének lekérdezésekor a nem természetes személy (pl. cég) esetében a természetes személy RNY rendelkezésben tett kizáró rendelkezés esetén is tovább engedni az ügyfelet a rendszer, mivel a tiltást magánszemélyként tette. Ezt követően az ASP ADÓ automatikusan ellenőrizni a meghatalmazás/képviselet meglétét a nyilvántartásában és visszaadja az adózó egyenlegét vagy meghatalmazás hiányában hibaüzenetet ad, ami megjelenik a Portálon.

  1. Ügykövetés

Az ügyfél az ügykövetés igénybevételével tájékoztatást kaphat a kiválasztott településnél folyamatban levő, a Portálon elektronikusan indított ügyének ügyintézési állapotáról. Háromféle állapot szerinti szűrés érhető el: folyamatban, lezárt vagy minden ügy. Jelenleg kizárólag a saját ügyekre vonatkozó információk kérhetők le.

Az ügykövetés szolgáltatás kiválasztásakor az OHP a háttérben ellenőrzést folytat le a RNY alaprendelkezés tekintetében: vizsgálni kell, hogy az ügyfél tett-e kizáró rendelkezést az e-ügyintézésre vonatkozóan. Amennyiben tett, úgy az OHP egy hibaüzenetben ad tájékoztatást arról, hogy az elektronikus ügyintézést tiltó rendelkezés miatt a szolgáltatást annak feloldásáig nem veheti igénybe.

error: Másolási jog letiltva!