Talajterhelési díj bevallása és megfizetése

FELHÍVÁS TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSÁRA ÉS MEGFIZETÉSÉRE

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IV.28.) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról 2022.06.01-jén lépett hatályba.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ide értve az egyedi zárt
szennyvíztározót is – alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
terheli. Kulcs község esetében 2022.06.01-től áll fenn a díjfizetési kötelezettség.


Mit kell tennie?
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetnie. A
kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatósághoz
évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon teljesíti. A talajterhelési díjról az adóhatóság nem hoz határozatot, azt a
bevallás alapján kell megfizetni.
Az E-önkormányzat Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) felületéről az
Talajterhelési díj ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és
beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus
bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.


iForm Nyomtatvány megnevezése                        Ágazat                       Ügytípus
Talajterhelési díj bevallás                                            Adóügy                   Talajterhelési díj


Az önkormányzat által a bevallás céljára rendszeresített nyomtatvány és a befizetés
teljesítéséhez készpénzátutalási-megbízás (csekk) ügyfélfogadási időben
önkormányzatunknál személyesen is beszerezhető.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
A talajterhelési díj számításának módját a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Ktd.) 12.§-14. §-a tartalmazza, számításának részletes szabályait a
Ktd. 3. melléklete szabályozza. Eszerint a fizetendő díj: m3 (talajterhelési díj alapja) x
1200 Ft (talajterhelési díj egységdíjának mértéke) x 1,5 (területérzékenységi szorzó).
A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás benyújtásával egyidejűleg a tárgyévet
követő év március 31. napjáig kell megfizetnie
Kulcs Községi Önkormányzat 11736037-15365233-10110007 számú Talajterhelési díj
beszedési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus
fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell teljesíteni.
Egyéb információk

Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek az ingatlanán
nincs épület, és a vízellátást kizárólag egy vezetékes vízvételezési hely ; vagy egy kút; vagy
egy vezetékes vízvételezési hely és egy kút biztosítja; továbbá az a kibocsátó, akinek az
ingatlanát érintően a közcsatorna kiépítésre került, azonban az műszakilag nem áll számára
rendelkezésre és ezt a szolgáltató műszaki szakvéleménye alátámasztja. Kibocsátó mentességi
jogosultságáról a bevallásban a jogosultság megjelölésével és a tény fennállása esetén ezen
ténynek a bevallás benyújtásával egyidejűleg történő igazolásával érvényesíti
Kulcs Község Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére a vízszolgáltató a kibocsátók
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles minden év február 28. napjáig
a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott, valamint a locsolási célú felhasználásra
figyelembe vett vízmennyiségről, a csatornára való rákötésekről, a rákötést követő hó 5.
napjáig.


A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztározójából
az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28. napjáig
adatot szolgáltat a Jegyző részére.
Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített
befizetéseket szigorúan ellenőrzi.
Kötelezettségmulasztás
Az adóhatóság a kötelezettségek megszegése miatt a természetes személy adózót
kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújthatja. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos,
valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének
elmulasztása.
                                                                                                         
Kulcs, 2023.02.08.

Dr. Neumann Helga
jegyző

error: Másolási jog letiltva!